De Vereniging voor jacht en wildbeheer “Gendringen e.o.” werd als wildbeheereenheid in april 1987 opgericht en vindt zijn zetel in de Gemeente Gendringen. Door uitbreiding van het gebied van de WBE, met name in de gemeente Bergh, werd de naam in 1993 statutair gewijzigd in “WBE Gendringen-Bergh”. Door de komst van de flora en faunawet in 2002 met vele wijzigingen daarna werd in 2008 besloten om het huishoudelijk reglement en de statuten daaraan aan te passen. De vereniging heeft heden de naam Wildbeheereenheid Gendringen-Bergh. De doelstelling van de vereniging, zoals verwoord in artikel 5 van de statuten, luidt als volgt:

Lid 1

Een wildbeheereenheid is een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van jacht(akte)houders en anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding, al dan niet ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan en/of het eigen wildbeheerplan (van de WBE), wordt uitgevoerd mede in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.

Lid 2

Bij de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling aanvaardt de vereniging als grondslag de navolgende beginselen:

a. jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de fauna in Nederland.

b. gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht wordt aanvaard dat de jager een dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin- en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en handhaving van de redelijke wildstand, bij evenwichtige regulering en beheer van soorten anderzijds

c. de jacht kan in beginsel alleen worden uitgeoefend op basis van een gedegen wild en/of faunabeheerplan.

d. de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden door de gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van het beginsel van duurzaam gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen.

De WBE streeft een planmatig en gecoördineerd beheer na.