Bericht afkomstig van de Jagervereniging:

Nieuwe gedragscode voor omgang met wilde dieren

De Weidelijkheidsregels zijn een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse jachtpraktijk. Niet voor niets wordt iedere jager daarin geschoold, maakt het thema onderdeel uit van de jachtexamens en wordt er in de wet naar verwezen. Sinds de vaststelling van de huidige weidelijkheidsregels rond 2002 (invoering Flora- en faunawet) is er zowel in de maatschappij als onder jagers zelf het nodige veranderd als het gaat over de omgang met (wilde) dieren. Dat vroeg om een herziening van onze gedragscode, waarbij het uitgangspunt is en blijft dat het werkbare handvatten en kaders voor jagers moeten zijn.

Om dit proces in goede banen te leiden riep de Jagersvereniging begin 2017 een werkgroep in het leven, De opdracht die directeur Laurens Hoedemaker namens de Ledenraad bij de werkgroep neerlegde was helder. Hoedemaker: ‘Dierenwelzijn is in de afgelopen decennia steeds hoger op de agenda komen te staan. Mensen vinden het – terecht – steeds belangrijker dat we als maatschappij op een goede en verantwoorde manier omgaan met zowel gehouden als wilde dieren. Als belangrijkste belangenbehartiger van de Nederlandse jagers vind ik het vanzelfsprekend dat onze leden en onze vereniging te allen tijde tekst en uitleg kunnen geven over onze omgang met de Nederlandse natuur en de keuzes die we daarin maken.’

Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep werd gesproken over ontwikkelingen binnen en buiten de jagerij, het huidige publieke en politieke debat en de wet- en regelgeving. Ook werd er gekeken hoe onze gedragscode er uitziet in vergelijking met gedragscodes voor jagers in andere landen, wereldwijd. In de afrondende fase werd ook de input meegenomen die de medewerkers van het bureau hadden verzameld tijdens hun ronde door Nederland begin dit jaar. In september kon de werkgroep de concepttekst van de nieuwe weidelijkheidsregels aan de Ledenraad voorleggen die – met enkele kleine correcties – akkoord ging met de inhoud.

Nederlander vindt gedragscode belangrijk

Uit het in 2015 en in 2017 gehouden onderzoek naar de mening van Nederlanders over verschillende facetten van jacht werd duidelijk hoeveel waarde de maatschappij hecht aan onze gedragscode: 59% vindt dat een wild dier geschoten mag worden als jagers zich houden aan de gedragsregels van de Jagersvereniging (9% tegen en rest neutraal). Het publiek moet dan wel van het bestaan van deze regels op de hoogte zijn. Een grote groep (56%) kent het bestaan ervan nauwelijks tot niet.

De herziene weidelijkheidsregels  leest u hier