Origineel bericht afkomstig Jagersvereniging: Lees het originele bericht hier

Geachte leden van de Jagersvereniging,

Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kregen wij het verzoek om u te informeren over de Afrikaanse Varkenspest en de ontwikkelingen in Europa. Lees deze informatie zorgvuldig; het bevat richtlijnen voor jagers die in landen jagen waar Varkenspest is vastgesteld!

Ernstige ziekte
Afrikaanse Varkenspest (AVP) is een ernstige virusziekte bij varkens en wilde zwijnen die gepaard gaat met ernstige verschijnselen, veel sterfte en met aantasting van dierenwelzijn. De ziekte verspreidt zich via direct contact tussen dieren, en ook indirect via contact met materialen zoals gereedschap, wagens en kleding.

Polen, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië en Roemenië
Sinds 2014 is AVP in vier Oost-Europese lidstaten aangetroffen: Polen en de drie Baltische staten. De ziekte is daar nog niet onder controle. In Polen is op 17 november 2017 Afrikaanse Varkenspest aangetroffen bij wilde zwijnen in de buurt van Warschau. Dit gebied ligt hemelsbreed ongeveer 150 km ten westen van eerder besmette regio’s in Polen. Menselijk handelen is waarschijnlijk de reden dat de ziekte nu in dit nieuwe gebied is geïntroduceerd. In de eerder besmette regio’s in Polen neemt het aantal uitbraken bij gehouden varkens en gevallen van AVP bij wilde zwijnen toe. De situatie in Polen en de verspreiding van de ziekte naar het nieuwe gebied bij Warschau vormen een zorgelijke ontwikkeling.

Ook de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen hebben dit jaar nog besmettingen gemeld, zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. In Letland lijkt de situatie iets te verbeteren, in Litouwen zijn in een nieuw gebied besmette zwijnen gevonden en in Estland zijn nog uitbraken bij gehouden varkens geweest.

Afgelopen zomer is de ziekte ook verspreid naar Tsjechië en Roemenië. De Tsjechische overheid heeft na de eerste melding van AVP in wilde zwijnen rigoureuze maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hekken rondom het besmette gebied met wilde zwijnen en een intensieve monitoring. De gevallen hebben zich tot nu toe beperkt tot dit besmette gebied. In Roemenië, waar AVP werd aangetroffen in twee kleinschalige varkenshouderijen, lijkt de situatie onder controle.

Menselijk handelen oorzaak van verspreiding
Er is meerdere malen gesuggereerd dat menselijk handelen verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus naar nieuwe gebieden, maar ook voor uitbraken op varkensbedrijven. De precieze routes van verspreiding zijn echter niet aangetoond. Het voederen van varkens met gewassen die afkomstig zijn uit een besmette omgeving wordt wel gezien als mogelijke route, evenals swill-voedering en het achterlaten van materiaal van geschoten wilde zwijnen in de bossen en op het land. Ook illegale verplaatsingen van wilde zwijnen worden genoemd als mogelijke verspreidingsroute.

Tot nu toe werd het risico van verspreiding naar Nederland niet erg hoog ingeschat. De sprong van de ziekte in westelijke richting in Polen is echter wel een indicatie dat het van het grootste belang is alert te blijven. Men dient zich bewust te zijn van de permanente dreiging van introductie van de ziekte in vrije EU-lidstaten waaronder Nederland. De bevinding dat de ziekte al sinds 2014 in wilde zwijnenpopulaties in de vier lidstaten in het noordoosten van de EU aanwezig is geeft aan dat de ziekte moeilijk te bestrijden is. De situatie lijkt in die landen op korte termijn niet te verbeteren.

Instructies speciaal voor jagers die jagen in landen waar varkenspest is geconstateerd
EU-lidstaten moeten blijven inzetten op het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte. Jagers dienen te voorkomen dat resten van besmette wilde zwijnen in natuurgebieden worden achtergelaten, illegale transporten vanuit besmet gebied naar vrije landen en regio’s dienen te worden voorkomen en iedereen, met name varkenshouders, hun personeel en jagers, dienen passende bioveiligheidsmaatregelen te nemen. De verplichte extra reiniging en desinfectie van wagens die terugkomen uit landen waar AVP in gehouden varkens is aangetroffen is nog steeds verplicht.

Een eventuele uitbraak van AVP in Nederland heeft desastreuze gevolgen voor de varkenshouderij. Ook besmetting van wilde zwijnen zou grote gevolgen hebben zowel voor deze zwijnen als voor de varkenssector. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft, dat men passende maatregelen neemt en dat men zich realiseert wat de gevolgen zijn van AVP in Nederland. Ook wordt u verzocht een verdenking van een besmetting met AVP onmiddellijk aan de NVWA te melden via telefoonnummer 045 – 546 31 88.

Met vriendelijke groeten,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Meer informatie over Afrikaanse Varkenspest