Bericht afkomstig van KJV

Amersfoort – Met ingang van 4 oktober 2017 mogen lokmiddelen voor het bejagen van de soorten op de landelijke vrijstellingslijst weer gebruikt worden. Het ministerie van Economische Zaken maakte dat vandaag bekend. Op 16 augustus jongstleden liet het ministerie aan de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging nog weten dat de teksten van de nieuwe Wet natuurbescherming geïnterpreteerd moesten worden als totaalverbod. De Jagersvereniging stelde haar leden per ommegaande op de hoogte en drong aan op reparatie. Het nieuws wekte de nodige beroering onder jagers, fruittelers, boeren en politici. Vanaf morgen is het gebruik van lokmiddelen weer toegestaan.

Zoals de Jagersvereniging vanaf het begin van de ontwikkeling van de nieuwe Wet natuurbescherming heeft aangegeven, zat er – voor wat betreft het gebruik van lokmiddelen – een verschil in de teksten die in de Wet waren opgenomen en de uitleg in het bijbehorende Besluit. Dat dit uiteindelijk resulteerde in een totaalverbod leidde onder meer tot Kamervragen van zowel VVD als SGP. In de beantwoording zegde de staatssecretaris een aanpassing van de Regeling toe. En wel ‘zo snel mogelijk’.

Het ministerie maakte zojuist bekend de Regeling aangepast te hebben, waardoor vanaf woensdag 4 oktober 2017 lokmiddelen, te weten: lokvogels (niet-levend), lokfluiten (akoestisch) en lokvoer, weer gebruikt mogen worden voor bejaging van soorten op de landelijke vrijstellingslijst. Op de landelijke vrijstellingslijst staan soorten die door de ontwikkeling van aantallen een zodanige impact hebben op andere belangen dat ze in principe jaarrond bejaagd mogen worden. Het gaat om de soorten: Canadese gans, kraai, kauw, houtduif, vos en konijn. Om efficient en weidelijk deze soorten te kunnen bejagen zijn lokmiddelen onontbeerlijk.

Laurens Hoedemaker, directeur: gebruik van lokmiddelen is essentieel
De Jagersvereniging is blij met de aanpassing. Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Jagers in Nederland leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo helpen zij bijvoorbeeld boeren en fruittelers in het voorkomen van schade aan hun gewassen waardoor er minder schadeuitkeringen plaatsvinden en dragen zij – door het bejagen van predatoren – bij aan het broedsucces van weidevogels. Jagers moeten de bejaging van deze soorten wel op een goede manier kunnen uitvoeren. Het gebruik van lokmiddelen is daarbij essentieel. Wij zijn blij dat door deze aanpassing in de Regeling het gebruik van lokmiddelen nu weer mogelijk is. Maar we merken tegelijkertijd op dat de definitieve reparatie ook nog in het Besluit moet plaatsvinden.’

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van de Regeling natuurbescherming in verband met de aanwijzing van enkele methoden voor het vangen en doden van vogels ter gebruik bij de uitvoering van de vrijstelling voor schadebestrijding
Download de bekendmaking