Bericht afkomstig FBE:

Uw WBE valt binnen een van de vijf Gelderse gebiedsplannen voor de standregulatie van grauwe ganzen. In voorgaande jaren werd per gebied een werkplan opgesteld. Deze werkplannen zijn nu samengevoegd tot een werkplan. Het werkplan betreft dus de doelstelling voor de gehele provincie Gelderland.
In de afgelopen jaren zijn er duidelijke stappen gezet in de reductie van de populatie. In vier seizoenen tijd in het grauwe ganzenbestand van ruim 98.000 dieren teruggelopen tot ruim 72.000 dieren.Tevens is geconcludeerd dat ook het afschot met ca 5.000 per jaar is afgenomen.
Oorzaak minder ganzen en het moeilijker aan de veren kunnen komen van de ganzen.Er wordt meer van u en uw jagers gevraagd. Daarbij was er als gevolg van het redelijke weer afgelopen jaar weinig graan gelegerd. Dit is toch een van de gewassen waarbij de meeste ganzen geschoten worden. In de berekening voor komend jaar zijn wij er derhalve vanuit gegaan dat het afschot, ondanks de dalende lijn van de afgelopen jaren gehandhaafd kan blijven.De streefaantallen voor het te behalen afschot blijft derhalve gelijk.

Ook dit jaar rekenen wij op uw medewerking en constructieve bijdrage

Bijlage: Werkplan grauwe gans 2017