De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het landelijk jachtverbod geschrapt uit de regeling landelijke maatregelen vogelgriep. De jachtbeperkingen zijn op dit moment nog wel onverminderd van kracht in de 10 kilometerzones rond de vogelgriepuitbraken. De deskundigengroep dierziekten van het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat: ‘op dit moment de bijdrage van het huidige jachtverbod aan de vermindering van het risico op besmetting van pluimveebedrijven gering is.’ Het landelijke jachtverbod (artikel 2d in de regeling) is hiermee vervallen.

Pleidooi Jagersvereniging
Vanaf het instellen van de jachtverboden (watervogels en verstoring) heeft de Jagersvereniging bij het ministerie van Economische zaken aangegeven dat zij van mening is dat deze maatregel geen nut of noodzaak heeft. Bovendien konden andere mogelijk verstorende activiteiten, zoals legeroefeningen boven watergebieden of het verjagen van ganzen met gaskanonnen, ongehinderd doorgaan. De Jagersvereniging vroeg in een tweetal brieven en een aantal Technische Uitvoerings- en bestuurlijke overleggen aandacht voor de belangen van de Nederlandse jagers en wildbeheereenheden. Wij roepen onze leden op om waarnemingen van grote hoeveelheden dood gevonden watervogels te melden bij de Nederlandse Voedsel en Waterenautoriteit.

Hier vindt u de exacte tekst van de regeling landelijke maatregelen vogelgriep